UE zapewnia finansowanie dla szerokiego zakresu projektów i programów obejmujących takie dziedziny jak:

 • rozwój regionalny i miejski
 • zatrudnienie i włączenie społeczne
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • polityka morska i rybołówstwo
 • badania i innowacje
 • pomoc humanitarna.

Zarządzanie funduszami

Zarządzanie środkami finansowymi odbywa się zgodnie ze ścisłymi zasadami, aby zapewnić ścisłą kontrolę nad sposobem ich wykorzystania oraz przejrzyste i odpowiedzialne wydawanie pieniędzy.

Jako grupa, 27 komisarzy UE ponosi ostateczną odpowiedzialność polityczną za zapewnienie właściwego wydatkowania funduszy UE. Ponieważ jednak większością środków finansowych zarządza się w krajach będących beneficjentami, odpowiedzialność za przeprowadzanie kontroli i corocznych audytów spoczywa na rządach krajowych.

Ponad 76% budżetu UE jest zarządzane w partnerstwie z władzami krajowymi i regionalnymi poprzez system "wspólnego zarządzania", głównie za pośrednictwem 5 dużych funduszy - funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Wspólnie przyczyniają się one do realizacji strategii "Europa 2020". 

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - rozwój regionalny i miejski
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - włączenie społeczne i dobre rządy
 • Fundusz Spójności (FS) - konwergencja gospodarcza w mniej rozwiniętych regionach
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 

Pozostałe fundusze są zarządzane bezpośrednio przez UE. Są one udostępniane w formie:

 • Dotacji na konkretne projekty w związku z polityką UE, zwykle po publicznym ogłoszeniu znanym jako "zaproszenie do składania wniosków". Część środków pochodzi z UE, a część z innych źródeł.
 • Kontraktów udzielanych przez instytucje UE na zakup usług, towarów lub prac potrzebnych im do prowadzenia działalności - takich jak badania, szkolenia, organizacja konferencji, sprzęt informatyczny. Zamówienia udzielane są w drodze przetargów.
 • Odbiorcy przetargów, dotacji lub pomocy rozwojowej przeznaczonej dla krajów spoza UE są publikowani w Internecie.

Ubieganie się o dofinansowanie

Małe przedsiębiorstwa

Mogą uzyskać finansowanie z UE w formie dotacji, pożyczek i gwarancji. Dotacje zapewniają bezpośrednie wsparcie, natomiast inne fundusze są dostępne w ramach programów zarządzanych na szczeblu krajowym.

Organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Mogą kwalifikować się do finansowania, pod warunkiem że działają w obszarach polityki UE i nie są nastawione na zysk.

Młodzi ludzie

Dwa główne rodzaje finansowania:

 • Edukacja i szkolenia - możliwości studiowania w ramach programu Erasmus+, wsparcie dla uczniów zbliżających się do końca szkoły średniej oraz szkolenia zawodowe w innym kraju 
 • Młodzież - współfinansowanie projektów, które zachęcają do zaangażowania obywatelskiego, pracy w charakterze wolontariusza i szerszego spojrzenia na wielokulturowość. 

Naukowcy

W latach 2014-2020 UE przeznaczy prawie 80 mld euro na finansowanie badań naukowych, głównie za pośrednictwem swojego sztandarowego programu badawczego "Horyzont 2020". Finansowanie to przybiera zazwyczaj formę dotacji, które mają na celu częściowe sfinansowanie szerokiego zakresu projektów badawczych.

Rolnicy i przedsiębiorstwa wiejskie

Większość rolników w UE kwalifikuje się do bezpośrednich płatności wspierających dochody. Około jedna trzecia z nich jest przyznawana w zamian za ekologiczne praktyki rolnicze (utrzymanie trwałych użytków zielonych, dywersyfikacja upraw itp.) 

Rolnicy otrzymują również pieniądze w zależności od ilości posiadanych gruntów - również w zamian za stosowanie przyjaznych dla środowiska metod uprawy, które chronią bioróżnorodność, jakość gleby i wody oraz utrzymują emisje na niskim poziomie.

Fundusze unijne pomagają również rolnikom w szkoleniu się w zakresie nowych technik oraz w modernizacji lub restrukturyzacji gospodarstw. Środki te są również wykorzystywane w szerszym zakresie do poprawy życia na obszarach wiejskich poprzez tworzenie miejsc pracy i świadczenie podstawowych usług.

Ponadto, w ramach rozwoju obszarów wiejskich, młodzi rolnicy mogą korzystać ze specjalnego wsparcia na rozpoczęcie działalności, jak również z wyższych stawek wsparcia dla inwestycji dokonywanych w ramach działalności.