Instrument MŚP jest częścią pilotażowego programu Europejskiej Rady Innowacji (EIC), który wspiera najwyższej klasy innowatorów, przedsiębiorców, małe firmy i naukowców poprzez możliwości finansowania i usługi akceleracyjne. Innowacji (EIC), która wspiera najwyższej klasy innowatorów, przedsiębiorców, małe przedsiębiorstwa i naukowców za pomocą możliwości finansowania i usług akceleracyjnych. Głównym celem EIC SME Instrument są radykalne, tworzące rynek innowacje, mające na celu zwiększenie produktywności i międzynarodowej konkurencyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie standardu życia.

Kwalifikowalność

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa (SMES) z radykalnie nowym pomysłem popartym biznes planem wprowadzenia na rynek rozwiązań innowacyjnych oraz z ambicjami zwiększenia skali działalności.
  • Program wspiera MŚP o wysokim ryzyku i dużym potencjale w zakresie opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów, usług i modeli biznesowych, które mogą napędzać wzrost gospodarczy.
  • MŚP nastawione na zysk, w tym młode przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, z dowolnego sektora.
  • Przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie stowarzyszonym z programem "Horyzont 2021".

Korzyści

Instrument MŚP zapewnia wsparcie innowacji biznesowych w pełnym cyklu. Składa się z trzech etapów, w tym usługi coachingu i mentoringu. Nie ma ustalonych tematów - innowacyjne firmy z całego świata mogą zgłaszać swoje błyskotliwe pomysły. Zaleca się, aby firmy najpierw złożyły wniosek do fazy 1, ale mogą również złożyć wniosek bezpośrednio do fazy 2 w zależności od dojrzałości ich projektu.

Studium wykonalności - Faza 1

Faza 1 pomaga w opanowaniu badań i rozwoju, technicznej wykonalności i potencjału komercyjnego przełomowego, innowacyjnego pomysłu oraz w przekształceniu go w wiarygodny biznesplan jego rozbudowy. Projekty otrzymają kwotę ryczałtową w wysokości 50 000 EUR i powinny trwać około 6 miesięcy.

Od pomysłu do rynku - Etap 2

Etap 2 pomaga w dalszym rozwijaniu koncepcji biznesowej w kierunku produktu, usługi lub procesu gotowego do wprowadzenia na rynek, zgodnego ze strategią rozwoju firmy. Działania mogą na przykład obejmować próby, prototypowanie, walidację, demonstrację i testowanie w warunkach rzeczywistych oraz powielanie rynkowe. Jeżeli działanie dotyczy głównie innowacji technologicznej, przewiduje się osiągnięcie poziomu gotowości technologicznej (TRL) wynoszącego 6 lub więcej. Projekty otrzymają od 0,5 do 2,5 mln EUR, ale przy składaniu wniosku można wnioskować o wyższą lub niższą kwotę, należycie uzasadnioną. Realizacja projektów powinna zazwyczaj trwać od 12 do 24 miesięcy, ale w wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach może być dłuższa.

Usługi przyspieszenia działalności gospodarczej oraz coaching - etap 3

W ramach projektu pilotażowego EIC oferowane są bezpłatne usługi coachingu, akceleracji biznesowej i mentoringu, aby pomóc przedsiębiorstwu w zwiększeniu skali i rozwoju. Są one dostępne dla wszystkich małych przedsiębiorstw, które są klientami EIC, jednocześnie z ich dotacją.

Coaching obejmuje rozwój biznesu, rozwój organizacyjny, współpracę i finansowanie.
Dla klientów SME Instrument dostępne są do 3 dni coachingu w fazie 1, oraz do 12 dni coachingu w fazie 2. MŚP biorące udział w FTI lub FET-Open mają do dyspozycji do 12 dni coachingowych.

Usługi akceleracji biznesu oferowane są w formie szkoleń, powiązań z inwestorami, partnerstwa i tworzenia sieci z innymi klientami z sektora MŚP i większymi firmami oraz usług ułatwiających dostęp do rynków międzynarodowych, np. poprzez udział w zagranicznych targach.
Bezpłatne usługi coachingowe są świadczone przez Enterprise Europe Network (EEN).

Konkurencja jest silna - tylko najbardziej przekonujące i doskonałe wnioski otrzymują dofinansowanie po dokładnej ocenie przez międzynarodowe zespoły ekspertów w dziedzinie technologii, biznesu i finansów. Wybrane firmy otrzymują finansowanie i są objęte coachingiem biznesowym w celu rozwinięcia swojego pomysłu na innowację, mogą również korzystać z mentoringu. Pomaga się im w nawiązywaniu kontaktów z innymi klientami EIC SME Instrument, z innymi przedsiębiorstwami różnej wielkości oraz z potencjalnymi współinwestorami i inwestorami zastępczymi w całej Europie.