UE zapewnia finansowanie za pośrednictwem programów zarządzanych na szczeblu krajowym, jak również poprzez dotacje zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Jak uzyskać dofinansowanie

Około 80% środków finansowych UE jest przyznawanych w ramach programów zarządzanych przez same państwa członkowskie. Tam, gdzie Komisja Europejska bezpośrednio zarządza finansowaniem, czyni to poprzez przyznawanie dotacji, ogłaszanie procedur przetargowych itp. W tej części przedstawiono bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu ubiegania się o środki finansowe zarządzane bezpośrednio przez Komisję.

Komisja Europejska pomaga finansować projekty i organizacje, które przyczyniają się do realizacji programów i polityki UE. Przyznaje ona środki finansowe w drodze zaproszeń do składania wniosków i projektów.

Aby uzyskać finansowanie dla swojego projektu, musisz zidentyfikować odpowiednie zaproszenie do składania wniosków/projektów i dokładnie przestrzegać szczegółowych wytycznych dotyczących składania wniosków - każde zaproszenie jest inne. Twój projekt będzie konkurował o finansowanie z projektami złożonymi przez innych wnioskodawców w ramach danego zaproszenia.

Aby zakwalifikować się do finansowania, być może trzeba będzie poszukać partnera do projektu w innych krajach.

Aby znaleźć szczegóły dotyczące poszczególnych naborów:

 • wyszukaj możliwości finansowania według tematu
 • sprawdź listę programów finansowania

Programy finansowania UE

UE posiada kilka różnych programów finansowania, o które możesz się ubiegać, w zależności od charakteru Twojej działalności lub projektu. Istnieją dwa różne rodzaje finansowania: finansowanie bezpośrednie i finansowanie pośrednie.

Finansowanie bezpośrednie

Przydziałem kapitału na finansowanie bezpośrednie zarządzają instytucje europejskie. Dostępne są dwa rodzaje finansowania: dotacje i kontrakty. O dotacje i kontrakty zarządzane przez Komisję Europejską można ubiegać się na portalu Funding and Tenders.

Dotacje

Dotacje przyznawane są na konkretne projekty związane z polityką UE, zazwyczaj po publicznym ogłoszeniu tzw. zaproszenia do składania wniosków.

Kto się kwalifikuje?

O dotację mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą lub powiązane organizacje (stowarzyszenia przedsiębiorców, podmioty udzielające wsparcia przedsiębiorstwom, konsultanci itp.), które realizują projekty służące interesom UE, lub które przyczyniają się do realizacji programu lub polityki UE.

Kontrakty

Zamówienia są udzielane przez instytucje UE w celu zakupu usług, towarów lub robót, które są im potrzebne do prowadzenia działalności - np. badań, szkoleń, organizacji konferencji lub sprzętu informatycznego.

Finansowanie pośrednie

Finansowanie pośrednie jest zarządzane przez władze krajowe i regionalne i stanowi prawie 80% budżetu UE, głównie za pośrednictwem 5 dużych funduszy, które wchodzą w skład europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Fundusze te to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - rozwój regionalny i miejski
 • Europejski Fundusz Społeczny - integracja społeczna i dobre zarządzanie
 • Fundusz Spójności - konwergencja gospodarcza regionów słabiej rozwiniętych
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Złóż wniosek o dofinansowanie

Aby uzyskać dostęp do dotacji unijnych, należy złożyć wniosek za pośrednictwem odpowiednich organów regionalnych lub krajowych (zwanych instytucjami zarządzającymi) w państwie członkowskim, w którym jest się zarejestrowanym.

Ministerstwo Rolnictwa w Twoim kraju odpowiada za finansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zdobądź fundusze na swoje projekty!

Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021-2027
Zapewniamy wsparcie w opracowaniu pomysłu na projekt, identyfikacji odpowiedniego programu UE, który może sfinansować Twój projekt oraz w napisaniu oferty:

 • budowanie partnerstw projektowych 
 • pisanie wniosków o dotacje na projekty 
 • wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów dla MŚP finansowanych przez UE
 • finansowanie projektów z zakresu zielonej i cyfrowej transformacji, inwestycji w badania i innowacje, efektywność energetyczną, budynki publiczne i mieszkalnictwo socjalne
 • duże doświadczenie w zarządzaniu projektami dla MŚP oraz władz regionalnych i lokalnych.

Pomożemy Państwu w skutecznym aplikowaniu o nowe instrumenty finansowania UE w ramach WRF 2021-2027:          

 • Horyzont Europa
 • Erasmus+
 • Program InvestEU
 • Program LIFE
 • Europa Cyfrowa
 • Instrument "Łącząc Europę" (CEF)
 • Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • instrument na rzecz odbudowy i odporności (Recovery and Resilience Facility)
 • Programy Interreg